E’ silénzi dla néva (Franco Casadei)

E’ silénzi dla néva us sént ȥà a la maténa

incôra int e’ lët, prèma d’arvì al finëstri.

Int i dè dla néva e’ témp ta ne decíd te,

ul decíd quelcadùn êtar, u n’ s’ po’ avé prìscia.

Màchini bluchèdi, giàz int al strèdi.

A lè par lè la zènta la ‘n sa da che pèrta c’ fês,

mo cmè par mirècul e’ narvôs e pàsa,

da men a men ch’u s’imbiénca zità e campȃgna

qual quèl ad növ u s’ sént par l’êria

un’êntra lŭsa, ch’la s’ véd sôl in sti dè.

Mè a n’e’ so quël ch’u s’ sia,

d’indó ch’la s’ vénga sta ‘ligría

sta pȃna biénca che Dio u s’ reghèla.

La zénta la s’afaza dal finëstri, dal teràzi

e quénta pió néva la imbiénca cóp e ȥardén

pió l’êria la s’fa alȥìra e cêra.

Salté i’impégn, la zénta la rispira,

la s’fa boca da rìdar

al scóli ciuşi, i burdël ch’i s’ córr dria l’un clèt

i fa’l palèdi, i schérza, i sèlta

e i vëcc, cun di brét strampalê, dal schêrpi d’guëra

– tirédi fóra da i fónd di bavól e dal canténi –

a fè la ròta davênti a i purtùn e lóng i viêl.

E int i cantìr cal spianêdi biénchi,

senza pédghi, a gl’è acsè bèli!

La vója ad córr i à sôra cun dal cŭrsi màti,

ma nénca ad lascéli intàti, sôl par guardèli.

Int’ l’inféran u s’ dìs che sia tot fùg e fiȃmbi,

in paradìs, a so quasi sicùr, ch’a truvarém la néva.